ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФОНДАЦИЯ „ГПЧЕ “РОМЕН РОЛАН” – АЛУМНИ КЛУБ“

Фондация “ГПЧЕ “РОМЕН РОЛАН” – АЛУМНИ КЛУБ” („Клубът“) е основана на принципите на взаимопомощ и доброволчество, чиято цел е да свързва учениците, завършили ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и в тясно сътрудничество с ръководството и учителите да организира кампании в посока личностно и професионално развитие на настоящите ученици, като цели да запази приемствеността между възпитаниците на “Ромен Ролан”.
В тази връзка от особена важност е зачитането на неприкосновеността на личните данни на членовете на Клуба. С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Клубът в качеството си на администратор цели да разясни какви лични данни събира, съхранява, обработва и споделя, за какви ги използва и какви са правата на субекта на личните данни.

1. Данни за администратора
Фондация „ГПЧЕ “РОМЕН РОЛАН” – АЛУМНИ КЛУБ“, ЕИК 207076077 е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през 2022г. и е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. Като администратор на лични данни обработва предоставените от посетителите и членовете на Клуба лични данни при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

2. Данни за контакт свързан със защита на личните данни
Лице за контакт, отговарящо за защита на личните данни е Данаил Стойчев Маринов.
Адресът за контакт с администратора е: София ул. Цанко Церковски № 83, ет. 2, ап. 4
При упражняване на Вашите права, свързани със защитата на личните данни може да се свържете с нас на следния електронен адрес: hello@romainrolland-alumni.org
Контролен орган по защита на личните данни в Република България е Комисия за защита на личните данни, която се намира на следния адрес:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

3. Дефиниции
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или не пряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Администратор на данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването налични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
„Обработващият данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

4. Основните принципи, свързани с обработването на личните данни
Клубът обработва лични данни на физически лица – членове на Клуба – бивши и настоящи ученици/преподаватели на ГПЧЕ „РОМЕН РОЛАН“, предоставени от тях и/или от трети лица при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, поверителност, ограничение на целите и срока за съхранение на данните и събиране само на минимално необходимите данни.
Личните данни се обработват на основанията, предвидени в Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО), а именно:
Съгласие
Личните данни се обработват на основание съгласие на субекта на личните данни. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето има действие занапред и не засяга законосъобразността на обработване на данните преди това.

5. Цели и основания за обработване на лични данни
Целите, за които Клубът обработва личните данни на субекта, са:
– Осигуряване на достъп до уеб страницата на Клуба;
– Изпращане на бюлетин с новини за Клуба, след като субектът на данни изрично е дал съгласието си за получаването му;
– Разширяване на общността от завършили ГПЧЕ „Ромен Ролан“ възпитаници и утвърждаване на общи ценности с цел подпомагане на настоящите и бивши ученици;
– Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиране вид за развитие за целите на Клуба;

6. Категории лични данни, които се обработват
Клубът обработва лични данни самостоятелно или съвместно с доставчици на услуги, изискващи обработка на данните. В зависимост от конкретните цели Клуба обработва следните лични данни, необходими за идентификацията и изпълнение на целите, описани по-горе:
– Име и фамилия;
– Възраст;
– Адрес/локация;
– Випуск;
– Телефонен номер;
– Електронна поща/профил в социална мрежа;

7. Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни Клубът обработва данни за период, установен от действащото законодателство. След изтичане на законово установените срокове, личните данни се унищожават. Лични данни, за които липсва изрично установен срок за съхранение, ще бъдат унищожавани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват.
Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осъществи целта, за която са били събрани или както се изисква от приложимото законодателство.

8. Права на субектите на данни.
Субектът на лични данни има право на следното:
Право на достъп до личните си данни, обработвани от Клуба;
Право да иска подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните данни;
Право да бъде уведомен преди личните данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица;
Право да възрази срещу обработването на личните данни от Клуба;
Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Общия регламент;
Право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на лични данни от Клуба;
Право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, тел. 91 53 518, еmail: kzld@cpdp.bg, ако смята, че са нарушени правата му относно защитата на личните му данни.
Упражняването на правата се извършва чрез подаване на писмено искане в свободен текст на адреса на електронна поща на Клуба, посочен по-горе.

Последна актуализация 23 август 2022г.